• Home Informacja o wezwaniu Wykonawcy do wyjaśnień
Dotyczy: POSTĘPOWANIA OFERTOWEGO z dnia  25.01.2019, przeprowadzonego zgodnie z zasadą rozeznania rynku obowiązującą w ramach Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020   
 
W wyniku analizy złożonych w odpowiedzi na ww. postępowanie ofert, niezbędne okazało się wezwanie Wykonawcy do wyjaśnienia. 
Wykonawca został o tym powiadomiony stosownym pismem ze wskazaniem terminu złożenia wyjaśnień. 

Realizacja ZAM.PL

Imaginy