• Home ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2018 z dnia 29.06.2018 [baza zabiegowa + zbiornik na wodę siarkową]

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 37 – 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego III, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego:
• dostawy i montażu sprzętu na bazę zabiegową – sprzętu rehabilitacyjnego i / lub medycznego oraz dla
• dostawy i montażu zbiornika na wodę siarkową
w związku z realizacją projektu pn. „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka w Horyńcu – Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020
Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach.

 

Informacja z otwarcia ofert:

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych. Wykonawcy mogli złożyć oferty na jedną (część 1 lub część 2) lub na dwie części zamówienia (część 1 i cześć 2):
• dostawa i montaż sprzętu na bazę zabiegową – sprzętu rehabilitacyjnego i / lub medycznego (część 1)
• dostawa i montaż zbiornika na wodę siarkową (część 2)

W części 1- dostawa i montaż sprzętu na bazę zabiegową – sprzętu rehabilitacyjnego i / lub medycznego (część 1), wpłynęły oferty od dwóch Wykonawców:

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE
„TECHNOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. SZPARAGOWA 15, 44-141 GLIWICE
Cena Netto: 315 940,51
Wartość VAT : 25 275,24
Cena Brutto: 341 215,75

„MEDEN – INMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. WENEDÓW 2, 75-847 KOSZALIN:
Cena Netto: 352 624,37
Wartość VAT : 32 375,63
Cena Brutto: 385 000,00

W części 2- dostawa i montaż zbiornika na wodę siarkową (część 2) – ofertę złożył jeden Wykonawca
ZAKŁAD ZBIORNIKÓW INSTAL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Husarska 20, 35 – 242 Rzeszów

Cena netto: 30 800,00
Wartość VAT: 7 084,00
Cena brutto: 37 884,00

____

W części 1- dostawa i montaż sprzętu na bazę zabiegową – sprzętu rehabilitacyjnego i / lub medycznego (część 1), Dokonano Oceny punktowej zgodnie z treścią zapytania ofertowego:

– Cena – 60 %,
najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia x maksymalna ilość punktów x waga % (Maksymalna ilość punktów do obliczeń:100).

Ocena kryterium „MEDEN – IN MED Sp. z o.o: 341 215,75/385 000,00 x 100 x 60% = 88,63 x 0,60 = 53,18 pkt
Ocena kryterium PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.: 341 215,75/341 215,75 x 100 x 60 %= 100 x 0,60 = 60 pkt

– Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 20 %,
Suma przyznanych punktów oferty badanej/najwyższa ilość przyznanych punktów w postępowaniu * x maksymalna ilość punktów x % waga
(Maksymalna ilość punktów do obliczeń:100).
*- 0 (zero) punktów za minimalny /wymagany okres gwarancji – za każdy dodatkowy miesiąc gwarancji: 1 pkt

Dodatkowy okres gwarancji MEDEN – INMED Sp. z o.o. : 0 miesięcy – 0 /13 x 100 x 20 %= 0 pkt
Dodatkowy okres gwarancji PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.: 13 miesięcy – 13/13 x 100 x 20 %= 100 x 0,20 = 20 pkt

– Termin dostawy – 20 %. Maksymalny termin dostawy do 25.08.2018 r
do dnia 25.08.2018 r. – 0 pkt
do dnia 24.08.2018 r. – 1 pkt
do dnia 23.08.2018 r.– 2 pkt
do dnia 22.08.2018 r.– 3 pkt
do dnia 21.08.2018 r.– 4 pkt
do dnia 20.08.2018 r.– 5 pkt

Termin MEDEN – INMED Sp. z o.o. : 20.08.2018 -5/5 x 100 x 20 % = 100 x 0,20 = 20 pkt
Termin PHU TECHNOMEX Sp. z o.o.: 20.08.2018 r. – 5/5 x 100 x 20 %= 100 x 0,20 = 20 pkt

Suma przyznanych punktów oferty badanej/ Najwyższa ilość przyznanych punktów w postępowaniu x maksymalna ilość punktów x waga % – (Maksymalna ilość punktów do obliczeń:100).

Łączna ocena MEDEN – INMED Sp. z o.o. 53,18 pkt + 0 pkt + 20 pkt = 73,18 pkt
Łączna ocena PHU TECHNMEX Sp.z o.o. : 60 pkt + 20 pkt + 20 pkt = 100 pkt

Oferta PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWO – USŁUGOWEGO „TECHNOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – została odrzucona. Powodem odrzucenia oferty Wykonawcy PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE TECHNOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ jest niezgodność treści oferty z zapytaniem ofertowym, polegająca na wskazaniu parametrów technicznych innych niż wymagane przez Zamawiającego. Potwierdzone przez Wykonawcę parametry nie mogą być traktowane jako równoważne.

Złożona przez „MEDEN – INMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oferta wymaga wyjaśnień, o czym Oferent zostanie powiadomiony stosownym pismem.

W części 2- dostawa i montaż zbiornika na wodę siarkową (część 2) – dokonano oceny punktowej

ZAKŁAD ZBIORNIKÓW INSTAL RZESZÓW Sp z o.o.:
– Cena 60%
Ocena kryterium INSTAL: 37 884,00/37 884,00 x 100 x 60% = 1 x 0,60 = 60 pkt

– Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 20 %,
Dodatkowy okres gwarancji INSTAL. : 0 miesięcy – 0 /13 x 100 x 20 %= 0 pkt

– Termin dostawy – 20 %. Maksymalny termin dostawy do 25.08.2018 r.
do dnia 25.08.2018 r. – 0 pkt
do dnia 24.08.2018 r. – 1 pkt
do dnia 23.08.2018 r.– 2 pkt
do dnia 22.08.2018 r.– 3 pkt
do dnia 21.08.2018 r.– 4 pkt
do dnia 20.08.2018 r.– 5 pkt

Termin INSTAL. : 25.08.2018 -0/5 x 100 x 20 % = 0 x 0,20 = 0 pkt

Łączna ocena INSTAL – 60 pkt + 0 pkt + 0 pkt = 60 pkt

Złożona przez Wykonawcę ZAKŁAD ZBIORNIKÓW INSTAL RZESZÓW Sp z o.o oferta wymaga uzupełnień, o czym Wykonawca zostanie powiadomiony stosownym pismem

W części 1 zamówienia: dostawa i montaż sprzętu na bazę zabiegową – sprzętu rehabilitacyjnego i / lub medycznego – Zamawiający dokonuje sprostowania omyłki w ofercie Wykonawcy. Wykonawca ma prawo wniesienia sprzeciwu w stosunku do sprostowania omyłki w zakresie opisanym w piśmie przesłanym do Wykonawcy, w terminie 3 dni od daty otrzymania stosownego pisma. W przypadku braku wniesienia sprzeciwu Zamawiający uzna, że Wykonawca wyraża zgodę na sprostowanie omyłki.

W części 2 zamówienia: dostawa i montaż zbiornika na wodę siarkową – Zamawiający akceptuje przedłożone przez Wykonawcę uzupełnienia. Zamawiający oraz Wykonawca uzgodnią termin podpisania Umowy.

 

Informacja o wyborze Wykonawcy

W części 1 – dostawa i montaż sprzętu na bazę zabiegową – sprzętu rehabilitacyjnego i/lub medycznego wybrano Wykonawcę:

„MEDEN – INMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wenedów 2
75-847 Koszalin

Oferta wpłynęła 10.07.2018 r.

Cena oferty: 385 000,00 zł brutto (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy 00/100), w tym cena netto: 352 624,37 zł netto, wartość VAT: 32 375,63 zł.

W części 2 – dostawa i montaż zbiornika na wodę siarkową wybrano Wykonawcę:

ZAKŁAD ZBIORNIKÓW INSTAL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Husarska 20
35-242 Rzeszów

Oferta wpłynęła 09.07.2018 r.

Cena oferty: 37 884,00 zł brutto (słownie: trzydzieści siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery 00/100), w tym cena netto: 30 800,00 zł netto, wartość VAT: 7 084,00 zł.

Pełna lista podmiotów

Zamawiający dopuścił składanie ofert częściowych.
W części 1 – dostawa i montaż sprzętu na bazę zabiegową – sprzętu rehabilitacyjnego i/lub medycznego wpłynęły oferty od dwóch Wykonawców:

1. PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO – USŁUGOWE „TECHNOMEX” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Szparagowa 15
44-141 Gliwice

2. „MEDEN – INMED” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Wenedów 2
75-847 Koszalin

W części 2 – dostawa i montaż zbiornika na wodę siarkową ofertę złożył jeden Wykonawca:

1. ZAKŁAD ZBIORNIKÓW INSTAL RZESZÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Husarska 20
35-242 Rzeszów


Realizacja ZAM.PL

Imaginy