• Home ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/2018 z dnia 28.06.2018 [wymiana okien]

Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny, 37 – 620, Horyniec – Zdrój, Ul. Jana III Sobieskiego III, zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania dotyczącego robót budowlanych – wymiany okien budynku pałacu i pawilonu w związku z realizacją projektu pn.  „Rozbudowa potencjału uzdrowiskowego Sanatorium Uzdrowiskowego Bajka w Horyńcu – Zdroju poprzez modernizację infrastruktury uzdrowiskowej i turystyczno – rekreacyjnej” działanie 6.1 Rozwój potencjału endogenicznego regionu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020

Szczegółowe warunki udziału w postępowaniu znajdują się w załącznikach:

zapytanie ofertowe

1 formularz oferty

2 Formularz cenowy

3 oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych 5.06.18

4 wykaz doświadczenie

5 tabela parametrów technicznych

6 umowa roboty okna

 

Informacja z otwarcia ofert:

W wyniku przeprowadzonego postępowania ofertę złożyło dwóch Wykonawców:

EUROBUD GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Bystrowice 164, 37 – 565 Roźwienica
Cena netto: 178 840,00
Wartość VAT: 41 133,20
Cena brutto: 219 973,20

FABRYKA OKIEN SZEWPOL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Ul. Solarza 3 Gwizdaj, 37 – 200 Przeworsk
Cena netto: 209 667,82
Wartość VAT: 48 223,59
Cena brutto: 257 891,41

 

Dokonano oceny punktowej, zgodnie z treścią zapytania ofertowego:

– Cena – 60 %,
najniższa zaproponowana cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia / cena badanej oferty brutto za wykonanie przedmiotu zamówie-nia x maksymalna ilość punktów x waga %
(Maksymalna ilość punktów do obliczeń:100).

Ocena kryterium EUROBUD: 219 973,00/219 973,00 x 100 x 60% = 100 x 0,60 = 60 pkt

Ocena kryterium SZEWPOL : 219 973,00/257 891,41 x 100 x 60 % = 85,30 x 0,60 = 51,18 pkt

– Oferowany okres gwarancji na przedmiot zamówienia: 40 %,
Suma przyznanych punktów oferty badanej/najwyższa ilość przyznanych punktów w postępowaniu * x maksymalna ilość punktów x % waga
(Maksymalna ilość punktów do obliczeń:100). *- 0 (zero) punktów za minimalny /wymagany okres gwarancji
– za każdy dodatkowy rok gwarancji: 1 pkt
Minimalny okres gwarancji – 2 lata
Oferowany okres gwarancji – 2 lata – 0 pkt
Oferowany okres gwarancji – 3 lata – 1 pkt
Oferowany okres gwarancji – 4 lata – 2 pkt
Oferowany okres gwarancji – 5 lat – 3 pkt

Dodatkowy okres gwarancji EUROBUD: 5 lat – 3 pkt/3 pkt x 100 x 0,40 = 40 pkt
Dodatkowy okres gwarancji SZEWPOL: 0 pkt

Łączna ocena EUROBUD- 60 pkt + 40 pkt = 100 pkt
Łączna ocena SZEWPOL – 51,18 pkt + 0 pkt = 51,18 pkt

Oferta EUROBUD GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ podlega odrzuceniu. ze względu na brak wpłaty wadium na potrzeby niniejszego postępowania, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego, określonymi w treści zapytania ofertowego. Przedmiotowe wadium nie zostało uiszczone przez Wykonawcę do upływu terminu składania ofert, nie zostało również załączone potwierdzenie uiszczenia wadium.

Oferta FABRYKA OKIEN SZEWPOL PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wymaga uzupełnienia i wyjaśnienia, o czym poinformowano Wykonawcę stosownymi pismami. Przesłane uzupełnienia i wyjaśnienia uniemożliwiły Zamawiającemu ustalenie spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu w postaci doświadczenia. Ponadto Wykonawca ten nie złożył wyjaśnień w zakreślonym terminie, a także dokonał niedopuszczalnej i sprzecznej z zasadą konkurencyjności (w oparciu o którą przeprowadzono postępowanie) zmiany formularza ofertowego.

W związku z powyższym Beata Krukowska – Bania, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Sanatorium Uzdrowiskowe „Bajka” Prywatny Gabinet Stomatologiczny zawiadamia o unieważnieniu ww. postępowania. – złożone przez Wykonawców oferty zostały odrzucone.
Do Wykonawców, którzy złożyli ofertę w niniejszym postępowaniu przesłano Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.


Realizacja ZAM.PL

Imaginy